Integritetspolicy - THEGOODESTATE Hoppa till innehåll

Denna webbplats samlar in vissa personuppgifter från sina användare.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Global Commerce Media, LLC
42 Broadway Suite 12-432
New York, NY 10004
EEUU

Innehavarens e-postadress: [email protected]

Typer av insamlade uppgifter

De typer av personuppgifter som samlas in av denna webbplats, antingen direkt eller via tredje part, inkluderar: Cookies, användningsdata, e-postadress, unika enhetsidentifierare för annonsering (t.ex. Google Advertising ID eller IDFA), geografiskt läge och språk.
Fullständig information om varje kategori av personuppgifter som samlas in finns i de särskilda avsnitten i denna sekretesspolicy eller i särskilda förklarande texter som visas innan sådana personuppgifter samlas in.
Personuppgifter kan lämnas frivilligt av användaren eller, när det gäller användningsuppgifter, samlas in automatiskt när du använder denna webbplats.
Alla uppgifter som begärs av denna webbplats är obligatoriska och om du vägrar att lämna dem kan det göra det omöjligt för denna webbplats att fortsätta med tillhandahållandet av tjänsten. I de fall där det på denna webbplats uttryckligen anges att vissa uppgifter inte är obligatoriska kan användaren fritt välja att inte lämna dessa uppgifter utan att detta får några konsekvenser för tjänstens tillgänglighet eller funktion. Användare som är osäkra på vilka uppgifter som är obligatoriska kan kontakta ägaren.
Användningen av cookies – eller andra spårningsverktyg – av denna webbplats eller av ägare till tredjepartstjänster som används av denna webbplats sker i syfte att tillhandahålla den tjänst som användaren har begärt, utöver alla andra syften som beskrivs i detta dokument och i policyn för cookies, om sådan finns tillgänglig.
Användaren tar ansvar för tredje parts personuppgifter som erhålls, publiceras eller delas via denna webbplats och förklarar härmed att han/hon har samtycke från dessa tredje parter att tillhandahålla sådana uppgifter till ägaren.

Modalitet och plats för behandling av de insamlade uppgifterna

Behandlingsmetoder

Den registeransvarige ska behandla användarnas uppgifter på ett lämpligt sätt och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse av uppgifterna.
Behandlingen av uppgifter kommer att ske med hjälp av datorer och/eller IT-verktyg, enligt organisatoriska förfaranden och former som är strikt kopplade till de angivna syftena. Utöver den personuppgiftsansvarige kan uppgifterna i vissa fall nås av vissa kategorier av auktoriserade personer som har anknytning till driften av denna webbplats (avdelningar för administration, försäljning, marknadsföring, juridik och systemadministration) eller av externa entreprenörer som tillhandahåller tjänster till den personuppgiftsansvarige (t.ex. externa tekniska tjänsteleverantörer, kurirföretag, värdföretag, IT-företag, kommunikationsbyråer), som vid behov utses av den personuppgiftsansvarige som personuppgiftsbiträden. En uppdaterad förteckning över dessa personer kan när som helst begäras från den registeransvarige.

Rättslig grund för behandlingen

Den personuppgiftsansvarige får behandla användarens personuppgifter om ett av följande villkor är uppfyllda:

 • När användarna har gett sitt samtycke för ett eller flera specifika ändamål. Meddelande: Enligt flera olika lagstiftningar kan den personuppgiftsansvarige ha rätt att behandla personuppgifter tills användaren motsätter sig detta (”vägrar”), utan behov av samtycke eller någon annan rättslig grund. Detta gäller inte om behandlingen av personuppgifter omfattas av europeisk lagstiftning om skydd av personuppgifter;
 • När insamlingen av uppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan användaren och/eller någon annan förpliktelse som användaren har före avtalstillfället;
 • När behandlingen är nödvändig för att användaren ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att användaren ska vara tvungen att följa den;
 • Om behandlingen är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiella befogenheter som tillkommer den personuppgiftsansvarige;
 • Om behandlingen är nödvändig för att tillgodose ett legitimt intresse som den registrerade eller en tredje part har.

Under alla omständigheter ska den personuppgiftsansvarige vara beredd att klargöra de specifika rättsliga grunder som gäller för behandlingen och i synnerhet om insamlingen av personuppgifterna är ett avtalsmässigt eller lagstadgat krav eller ett nödvändigt krav för att ingå ett avtal.

Plats

.
Uppgifterna behandlas på den personuppgiftsansvariges kontor samt på varje annan plats där de parter som är involverade i behandlingen är belägna.

Beroende på var användarna befinner sig kan överföringen av uppgifter innebära att användarnas uppgifter överförs till ett annat land än deras eget. För mer information om platsen för behandling av sådana överförda uppgifter kan användarna se avsnittet med information om behandling av personuppgifter.

Användarna ska också ha rätt att få veta den rättsliga grunden för överföring av uppgifter till ett annat land utanför Europeiska unionen eller till ett internationellt organ som regleras av internationell offentlig rätt eller som består av två eller flera länder, t.ex. FN, och att få veta vilka säkerhetsåtgärder som den registeransvarige vidtar för att skydda deras uppgifter.

I händelse av en sådan överföring av uppgifter kan användarna få ytterligare information genom att konsultera de relevanta avsnitten i detta dokument eller genom att begära den från den personuppgiftsansvarige via den kontaktinformation som anges i avsnittet Kontakt.

Förvaringsperiod

.
Personuppgifterna kommer att behandlas och bevaras under den tid som krävs och för det syfte för vilket de har samlats in.

Därför:

 • Personuppgifter som samlas in för att ingå ett avtal mellan den personuppgiftsansvarige och användaren ska bevaras som sådana tills avtalet har ingåtts fullt ut.
 • Personuppgifter som samlas in i den personuppgiftsansvariges legitima intresse ska bevaras under den tid som krävs för att uppfylla detta syfte. Användare kan hitta specifik information om den personuppgiftsansvariges legitima intresse genom att läsa de relevanta avsnitten i detta dokument eller genom att kontakta den personuppgiftsansvarige.

Den personuppgiftsansvarige får behålla personuppgifter under ytterligare en period om användaren samtycker till sådan behandling, förutsatt att samtycket fortfarande är giltigt. Dessutom ska den registeransvarige vara skyldig att lagra personuppgifter under ytterligare en period om detta krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet eller på order av en myndighet.

När lagringsperioden har löpt ut måste personuppgifterna raderas. Rätten till tillgång, ändring, rättelse och dataportabilitet kan därför inte utövas efter det att denna period har löpt ut.

Syfte med behandlingen av de insamlade uppgifterna

.
Uppgifterna om användaren samlas in för att ägaren ska kunna tillhandahålla sina tjänster samt för följande ändamål: Kommersiell affiliering, optimering och distribution av trafik, värdskap och infrastruktur för backend, kommentera innehåll, visa innehåll från externa plattformar, remarketing och beteendemässig inriktning, statistik, hantering av kontakter och sändning av meddelanden.

Användare kan hitta detaljerad information om sådana behandlingssyften och om de specifika personuppgifter som används för varje syfte i respektive avsnitt i detta dokument.

Detaljerad information om behandlingen av personuppgifter

.
Personuppgifter samlas in för följande ändamål och med hjälp av följande tjänster:

Företagstillhörighet

Denna typ av tjänst gör det möjligt för webbplatsen att visa annonser för produkter och tjänster från tredje part. Annonserna kan visas antingen som reklamlänkar eller som banners i olika grafiska former.

Klick på ikonen eller bannern i applikationen spåras av de tredjepartstjänster som anges nedan och delas med den här webbplatsen.

För att ta reda på vilka uppgifter som samlas in hänvisar vi till sekretesspolicyn för varje tjänst.

Amazon Affiliation (Amazon)

Amazon Affiliation är en tjänst som tillhandahålls av Amazon.com Inc.

Insamlade personuppgifter: Cookies och användningsuppgifter.

Plats för behandling: USA – Privacy Policy.

Kommentera innehållet

.

Tjänsterna för innehållskommentarer gör det möjligt för användarna att lämna och publicera sina kommentarer om innehållet på denna webbplats.
Beroende på de inställningar som ägaren fastställt kan användarna också ha möjlighet att lämna anonyma kommentarer. Om det finns en e-postadress bland de personuppgifter som användaren lämnat kan den användas för att skicka meddelanden om kommentarer till samma innehåll. Användarna är ansvariga för innehållet i sina kommentarer.

Om en innehållskommentartjänst som tillhandahålls av tredje part är installerad är det möjligt att även om användarna inte använder kommentartjänsten kan tjänsten samla in uppgifter om webbtrafik för de sidor där kommentartjänsten är installerad.

Disqus (Disqus)

Disqus är en kommentarstjänst för innehåll som tillhandahålls av Big Heads Labs Inc.

Personuppgifter som samlas in: Cookies, användningsuppgifter och olika typer av uppgifter enligt tjänstens sekretesspolicy.

Plats för behandling: USA – Privacy PolicyOpt out.

Kontakt med användaren

.

E-postlista eller nyhetsbrev (denna webbplats)

.

Genom att registrera sig för en e-postlista eller ett nyhetsbrev kommer användarens e-postadress automatiskt att ingå i en lista över kontakter till vilka e-postmeddelanden med kommersiell eller marknadsföringsrelaterad information om denna webbplats kan skickas. Din e-postadress kan också tas med i denna lista efter registrering på denna webbplats eller efter att du har gjort ett köp.

Personuppgifter som behandlas: e-postadress.

Statistik

Tjänsterna i detta avsnitt gör det möjligt för ägaren att övervaka och analysera webbtrafiken och kan användas för att spåra användarnas beteende.

Google Analytics med anonymiserad IP-adress (Google LLC)

Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC (”Google”). Google använder de insamlade uppgifterna för att spåra och undersöka användningen av webbplatsen, för att utarbeta rapporter om verksamheten och dela dem med andra Google-tjänster.

Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

Denna Google Analytics-integration anonymiserar din IP-adress. Den fungerar genom att förkorta IP-adresser i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra medlemsstater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen för förkortning till en Google-server i USA.

Insamlade personuppgifter: Cookies och användningsuppgifter.

Plats för behandling: USA – Privacy PolicyOpt Out. Medlem i Privacy Shield-avtalet.

WordPress Stat (Automattic Inc.)

Wordpress Stats är en statistiktjänst som tillhandahålls av Automattic Inc.

Insamlade personuppgifter: Cookies och användningsuppgifter.

Plats för behandling: USA – Privacy Policy.

Kontakthantering och skicka meddelanden

.

Dessa typer av tjänster gör det möjligt att hantera en databas med e-postadresser, telefonnummer eller annan kontaktinformation för att kommunicera med användaren.

Dessa tjänster kan också samla in uppgifter om datum och tid då användaren tittade på meddelandet samt om användarens interaktion med meddelandet, t.ex. om han eller hon klickar på länkar som är inbäddade i meddelandet.

OneSignal (Lilomi, Inc.)

OneSignal är en meddelandetjänst som tillhandahålls av Lilomi, Inc.

OneSignal gör det möjligt för registranten att skicka meddelanden och notifikationer till användare via olika plattformar, t.ex. Android, iOS och Internet. Meddelanden kan skickas till enskilda enheter, grupper av enheter eller specifika segment baserat på teman eller användare.

Beroende på vilka tillstånd som beviljats denna webbplats kan de insamlade uppgifterna även omfatta specifika platser (t.ex. GPS-kategoridata) eller WiFi-information samt de program som installerats och aktiverats på användarens enhet. Den här webbplatsen använder identifierare för mobila enheter (inklusive Android Advertising ID respektive Advertising Identifier för iOS) och cookie-liknande teknik för att driva OneSignal-tjänsten.

*De insamlade uppgifterna kan användas av tjänsteleverantören för intressebaserad reklam, statistik och marknadsundersökningar. Om du vill veta mer om hur OneSignal använder uppgifterna kan du läsa OneSignals sekretesspolicy.

Optera bort push-notiser.
I de flesta fall kan användarna välja att inte ta emot push-notiser genom att gå till sina enhetsinställningar, t.ex. inställningar för mobila meddelanden, och sedan ändra dessa inställningar för vissa eller alla program på enheten.

Opting out of interest-based advertising.
Användare kan välja bort OneSignals reklamfunktioner genom relevanta enhetsinställningar, t.ex. enhetsinställningar för reklam för mobiltelefoner. Olika enhetskonfigurationer eller uppdateringar av sådana enheter kan påverka eller ändra hur de ovannämnda inställningarna fungerar.

Personuppgifter som samlas in: Cookies, användningsuppgifter, e-postadress, olika typer av uppgifter enligt tjänstens sekretesspolicy, unika enhetsidentifierare för annonsering (t.ex. Google Advertising ID eller IDFA), språk och geografiskt läge.

Plats för behandling: USA – Privacy PolicyOpt out.

Hantering av användardatabaser

.

Denna typ av tjänst gör det möjligt för ägaren att skapa användarprofiler baserat på en e-postadress, ett personnamn eller annan information som användaren lämnar till denna webbplats, samt att spåra användarnas aktiviteter genom statistiska funktioner. Dessa personuppgifter kan också korsrefereras med offentligt tillgänglig användarinformation (t.ex. profiler i sociala medier) och användas för att skapa privata profiler som ägaren kan se och använda för att förbättra denna webbplats.

Vissa av dessa tjänster kan också tillåta att schemalagda meddelanden skickas till användaren av denna webbplats, t.ex. e-postmeddelanden som baseras på specifika åtgärder som utförs på denna webbplats.

ActiveCampaign (ActiveCampaign, Inc.)

ActiveCampaign är en tjänst för hantering av användardatabaser som tillhandahålls av ActiveCampaign, Inc.

Privacy Policy. Medlem i Privacy Shield-avtalet.

Hosting och backend-infrastruktur

Dessa typer av tjänster är avsedda att hysa data och filer för att göra det möjligt för denna webbplats att fungera och distribueras, samt för att tillhandahålla en driftsklar infrastruktur för att möjliggöra att olika funktioner eller delar av denna webbplats kan implementeras.

Vissa av dessa tjänster drivs via geografiskt distribuerade servrar, så det är svårt att avgöra exakt var personuppgifterna lagras.

DigitalOcean (DigitalOcean Inc.)

DigitalOcean är en webbhotellstjänst som tillhandahålls av DigitalOcean Inc.

Insamlade personuppgifter: olika typer av uppgifter, enligt vad som anges i tjänstens sekretesspolicy.

Plats för behandling: Storbritannien – Datapolicy; Nederländerna – Datapolicy; Tyskland – Datapolicy. Medlem i avtalet ”Privacy Shield”.

Trafikoptimering och distribution

.

Denna typ av tjänst gör det möjligt för webbplatsen att distribuera sitt innehåll på servrar i olika länder och optimera webbplatsens prestanda.

De personuppgifter som behandlas beror på egenskaperna och metoderna för genomförandet av dessa tjänster, som till sin natur filtrerar kommunikationen mellan denna webbplats och användarens webbläsare.

Med tanke på systemets distribuerade karaktär är det svårt att fastställa den exakta platsen dit innehållet som kan innehålla användarens personuppgifter överförs.

Cloudflare (Cloudflare)

Cloudflare är en tjänst för optimering och distribution av trafik som tillhandahålls av Cloudflare Inc.

Cloudflares integreringssätt innebär att den filtrerar all trafik till denna webbplats, dvs. kommunikation mellan denna webbplats och användarens webbläsare, samtidigt som den tillåter insamling av statistiska uppgifter om denna webbplats.

Personuppgifter som samlas in: Cookies och olika typer av uppgifter, enligt vad som anges i tjänstens sekretesspolicy.

Plats för behandling: USA – Privacy Policy.

Reklam

.
Denna typ av tjänst gör det möjligt att använda användarnas uppgifter för reklamkommunikation. Dessa meddelanden visas i form av banners och andra annonser på denna webbplats, eventuellt baserat på användarnas intressen.

Detta innebär inte att alla personuppgifter används för detta ändamål. Informationen och användningsvillkoren beskrivs nedan.
Vissa av de tjänster som anges nedan kan använda spårare för att identifiera användare eller kan använda beteendebaserad retargeting, dvs. för att visa personliga annonser baserade på användarens intressen och beteende, inklusive sådana som erhållits utanför denna webbplats. För mer information, se sekretesspolicyn för de relevanta tjänsterna.

Utöver de funktioner för avregistrering som tillhandahålls av någon av de tjänster som anges nedan kan användarna avregistrera sig genom att besöka Network Advertising Initiative avregistreringssida.

Användare kan också välja bort vissa reklamfunktioner genom relevanta inställningsalternativ för enheten, till exempel inställningsalternativ för enhetsreklam för mobiltelefoner eller allmänna inställningsalternativ för reklam.

Google AdSense (Google Ireland Limited)

Google AdSense är en reklamtjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited. Denna tjänst använder ”DoubleClick”-cookie som spårar användningen av denna webbplats och användarens beteende i förhållande till annonser, produkter och tjänster som erbjuds.

Användare kan välja att inaktivera alla DoubleClick-cookies på: Ad-inställningar.

.
Behandlade personuppgifter: Cookies, användningsuppgifter.

Plats för behandling: Irland – Privacy PolicyOpt Out. Medlem i Privacy Shield-avtalet.

Remarknadsföring och beteendemässig inriktning

Dessa typer av tjänster gör det möjligt för webbplatsen och dess partners att leverera, optimera och visa annonser baserat på användarens användningshistorik på webbplatsen.

Denna aktivitet sker genom att spåra användningsdata och använda cookies, vilken information överförs till partners som hanterar remarketing och beteendemässig målinriktning.

Vissa tjänster erbjuder ett remarketingalternativ baserat på listor med e-postadresser.

Utöver de alternativ för avstängning som erbjuds av någon av de tjänster som anges nedan kan användaren också avstå från användning av cookies av tjänster från tredje part genom att gå till Network Advertising Initiative opt-out-sidan.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

.

Facebook Remarketing är en tjänst för remarketing och beteendemässig inriktning som tillhandahålls av Facebook, Inc. och som kopplar samman aktiviteter på den här webbplatsen med Facebooks annonsnätverk.

Insamlade personuppgifter: Cookies och användningsuppgifter.

Plats för behandling: USA – Privacy PolicyOpt Out. Medlem i Privacy Shield-avtalet.

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience är en tjänst för remarketing och beteendemässig inriktning som tillhandahålls av Facebook, Inc. och som kopplar samman aktiviteter på den här webbplatsen med Facebooks annonsnätverk.

Insamlade personuppgifter: Cookies och e-postadress.

Plats för behandling: USA – Privacy PolicyOpt Out. Medlem i Privacy Shield-avtalet.

Google Ads Remarketing (Google LLC)

Google Ads Remarketing är en tjänst för remarketing och beteendemässig målinriktning som tillhandahålls av Google LLC och som kopplar samman aktiviteten på den här webbplatsen med Google Ads annonsnätverk och DoubleClick-cookien.

Insamlade personuppgifter: Cookies och användningsuppgifter.

Plats för behandling: USA – Privacy PolicyOpt Out. Medlem i Privacy Shield-avtalet.

Visa innehåll från externa plattformar

.

Denna typ av tjänst gör det möjligt för dig att se innehåll som finns på externa plattformar direkt från sidorna på den här webbplatsen och interagera med dem.

Om en av dessa tjänster installeras är det möjligt att även om användarna inte använder tjänsten, kan den samla in uppgifter om webbtrafiken på de sidor där den är installerad.

Font Awesome (Fonticons, Inc.)

Font Awesome är en tjänst för visning av teckensnittsfamiljer som tillhandahålls av Adobe Systems Incorporated och som gör det möjligt för denna webbplats att införliva sådant innehåll på sina sidor.

Insamlade personuppgifter: Användningsuppgifter.

Plats för behandling: USA – Privacy Policy.

Google Fonts (Google LLC)

.

Google Fonts är en tjänst för visning av typsnittsfamiljer som tillhandahålls av Google LLC och som gör det möjligt för denna webbplats att införliva sådant innehåll på sina sidor.

Privacy Policy. Medlem i Privacy Shield-avtalet.

Gravatar (Automattic Inc.)

Gravatar är en tjänst för bildvisning som tillhandahålls av Automattic Inc. och som gör det möjligt för denna webbplats att införliva sådant innehåll på sina sidor.

Observera att om Gravatar-bilder används i kommentarsystem kan kommentatorns e-postadress eller en del av den skickas till Gravatar, även om kommentatorn inte har registrerat sig för denna tjänst.

Insamlade personuppgifter: Användaruppgifter och e-postadress.

Plats för behandling: USA – Privacy Policy.

Instagram widget (Instagram, Inc.)

.

Instagram är en bildvisningstjänst som tillhandahålls av Instagram, Inc. och som gör det möjligt för denna webbplats att integrera sådant innehåll på själva sidorna.

Insamlade personuppgifter: Cookies och användningsuppgifter.

Plats för behandling: USA – Privacy Policy.

YouTube Video Widget (Google LLC)

.

YouTube är en videotjänst som tillhandahålls av Google LLC och som gör det möjligt för denna webbplats att bädda in sådant innehåll på själva sidorna.

Insamlade personuppgifter: Cookies och användningsuppgifter.

Plats för behandling: USA – Privacy Policy. Medlem i Privacy Shield-avtalet.

Användarnas rättigheter

.
Användare kan utöva vissa rättigheter när det gäller den personuppgiftsansvariges behandling av uppgifter.

Användarna har särskilt rätt att göra följande:

 • Återkalla ditt samtycke när som helst. Användare har rätt att återkalla sitt samtycke när de tidigare har gett det för behandling av sina personuppgifter.
 • Invändning mot behandlingen av dina uppgifter. Användarna har rätt att invända mot behandlingen av deras uppgifter om behandlingen sker på en annan rättslig grund än samtycke. För mer information, se det relevanta avsnittet nedan.
 • Tillgång till dina uppgifter. Användarna har rätt att få veta om deras uppgifter kommer att behandlas av den personuppgiftsansvarige, att få information om vissa aspekter av behandlingen och att få en kopia av de uppgifter som behandlas.
 • Kontrollera och begär ändring. Användarna har rätt att kontrollera att deras uppgifter är korrekta och att begära att de uppdateras eller korrigeras.
 • Begränsa behandlingen av dina uppgifter. Användarna har i vissa fall rätt att begränsa behandlingen av sina uppgifter. I ett sådant fall kommer den registeransvarige att behandla deras uppgifter enbart i syfte att lagra dem.
 • Radera eller ta bort personuppgifter. Användare har i vissa fall rätt att få sina uppgifter raderade av den personuppgiftsansvarige.
 • Ta emot dina uppgifter och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig. Användarna har rätt att få sina uppgifter i ett standardiserat, strukturerat och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder. Denna bestämmelse ska gälla under förutsättning att uppgifterna har behandlats på automatisk väg och att behandlingen grundar sig på användarens samtycke, på ett avtal som användaren är part i eller som framgår av avtalets förpliktelser före avtalstillfället.
 • Lämna in ett klagomål. Användarna har rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga myndigheten för skydd av personuppgifter.

Detaljer om rätten att invända mot behandlingen

.
Om behandlingen av personuppgifter är av allmänt intresse, för att utöva officiella befogenheter som tilldelats den personuppgiftsansvarige eller på grund av ett legitimt intresse för den personuppgiftsansvarige, kan användarna invända mot sådan behandling genom att förklara ett skäl i förhållande till deras särskilda situation för att motivera sin invändning.

Användarna bör dock vara medvetna om att om deras personuppgifter behandlas för kommersiella ändamål kan de när som helst invända mot sådan behandling utan motivering. För att ta reda på om användarnas personuppgifter behandlas av den personuppgiftsansvarige för kommersiella ändamål bör användarna konsultera de relevanta avsnitten i detta dokument.

Hur du utövar dessa rättigheter

Varje begäran om att utöva användarens rättigheter kan riktas till den personuppgiftsansvarige via de kontaktuppgifter som anges här. Sådana förfrågningar kommer att behandlas kostnadsfritt av innehavaren så snart som möjligt och alltid inom en månad.

Övrig information om insamling och behandling av uppgifter

Juridiskt försvar

Användarens personuppgifter kan användas för att försvara den personuppgiftsansvarige i domstol eller i de rättsliga faserna före en eventuell rättsprocess som uppstår på grund av olämplig användning av denna webbplats eller tillhörande tjänster.

Användaren förklarar sig vara medveten om att den registrerade kan bli tvungen av offentliga myndigheter att lämna ut personuppgifter.

Övrig information om användarens personuppgifter

.
Utöver den information som finns i denna sekretesspolicy kan denna webbplats ge användaren ytterligare och kontextuell information om specifika tjänster eller om insamling och behandling av personuppgifter.

Systemlogg och underhåll

.
För drifts- och underhållsändamål kan denna webbplats och andra tjänster som tillhandahålls av tredje part som används samla in en systemlogg, dvs. filer som registrerar interaktion med denna webbplats och som kan innehålla personuppgifter, t.ex. användarens IP-adress.

Information som inte ingår i denna sekretesspolicy

.
Ytterligare information om insamling och behandling av personuppgifter kan när som helst begäras från den personuppgiftsansvarige. Kontaktuppgifterna finns i början av detta dokument.

Hur Do Not Track-förfrågningar behandlas

.
Den här webbplatsen tillåter inte ”Do Not Track”-förfrågningar.

För att avgöra om någon av de tredjepartstjänster du använder accepterar ”Do Not Track”-förfrågningar, läs deras sekretesspolicy.

Ändring av denna sekretesspolicy

.
Ägaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy genom att meddela användarna via denna sida och, om möjligt, via denna webbplats och/eller om det är tekniskt och juridiskt möjligt genom att meddela användarna direkt, om ägaren har nödvändig kontaktinformation för detta ändamål. Vi rekommenderar starkt att du regelbundet kontrollerar denna sida och att du som referens tar hänsyn till det datum för den senaste uppdateringen som anges längst ner på sidan.

Om ändringarna påverkar de behandlingsaktiviteter som utförs på grundval av användarens samtycke ska den registeransvarige vid behov inhämta användarens nya samtycke.

Definitioner och rättsliga hänvisningar

.

Personuppgifter (eller data)

.
Personuppgifter är all information som direkt, indirekt eller tillsammans med annan information – inklusive ett personnummer – gör det möjligt att identifiera en fysisk person.

Användningsuppgifter

Den information som samlas in automatiskt av denna webbplats (eller av tredjepartstjänster som används av denna webbplats) kan omfatta: IP-adresser eller domännamn för de datorer som används av användaren som ansluter till denna webbplats, URI-adresser (Uniform Resource Identifier), tidpunkten för begäran, den metod som används för att göra begäran till servern, storleken på den fil som erhålls som svar, den numeriska koden som anger statusen för serversvaret (lyckat, fel etc.), ursprungslandet, egenskaperna hos den webbläsare och det operativsystem som används av besökaren, de olika tidskoordinaterna för besöket (t.ex. tid som spenderas på varje sida) och uppgifter om besökarens besök (t.ex. tid som spenderas på var och en av sidorna) och uppgifter som rör den fil som erhålls som svar på begäran. ), ursprungsland, egenskaperna hos den webbläsare och det operativsystem som används av besökaren, olika tidskoordinater för besöket (t.ex. den tid som spenderas på enskilda sidor) och uppgifter om den väg som följs i applikationen, med särskild hänvisning till sekvensen av sidor som konsulteras, parametrar som rör operativsystemet och användarens datormiljö.

Användare

.
Den person som använder denna webbplats, som, om inget annat anges, måste vara samma person som den registrerade.

Data Controller

Den fysiska person som personuppgifterna avser.

Personuppgiftsansvarig (eller personuppgiftsansvarig)

Den fysiska eller juridiska person, offentliga förvaltning, byrå eller annan institution som behandlar personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarige, som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Behandlingsansvarig (eller personuppgiftsansvarig)

Den fysiska eller juridiska person, offentliga förvaltning, byrå eller annan institution, som ensam eller tillsammans med andra, som bestämmer ändamålen och åtgärderna för behandlingen av personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärderna för driften och användningen av denna webbplats. Om inget annat anges är den personuppgiftsansvarige ägaren av denna webbplats.

Denna webbplats (eller denna applikation)

Hur användarens personuppgifter har samlats in och behandlats.

Service

Den tjänst som tillhandahålls av denna webbplats, enligt beskrivningen i definitionerna och de rättsliga referenserna (där sådana finns) och på denna sida eller applikation.

Europeiska unionen (eller EU)

Om inget annat anges omfattar alla hänvisningar till Europeiska unionen i detta dokument alla nuvarande medlemsstater i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Kakor

.
Små dataenheter som lagras på användarens enhet.

Juridisk information

Denna sekretesspolicy har utarbetats på grundval av bestämmelserna i flera olika lagstiftningar, inklusive artiklarna 13 och 14 i förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning).

Denna sekretesspolicy gäller endast denna webbplats, om inget annat anges här.